Juridisch

Gegevens van het kantoor

Gegevens van het kantoor

Hieronder vind je onze wettelijke gegevens Infines Cvba

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Kapellenstraat 45A; 9280 Denderbelle
Ondernemingsnummer: RPR 0830.781.244
Tussenpersoon verzekeringen, bank- en beleggingsdiensten FSMA 107915 A-B (*)

(*) Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Disclaimer website

Disclaimer website

De toegang tot de beschikbare informatie op de website van (www.infines.be) is onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk het geheel van deze voorwaarden. Infines Cvba behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde te wijzigen. Wij raden u dus aan om deze regelmatig te raadplegen.

Op de website aanwezige informatie
Deze website bevat algemene informatie over Infines Cvba, de door haar verstrekte diensten en aangeboden producten.

Infines Cvba waakt naar best vermogen over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de toegankelijkheid ervan betreft. We stellen alle redelijke middelen in het werk om op de website correcte en actuele gegevens weer te geven. De inlichtingen, opinies en simulaties op onze website zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders.

Infines Cvba geeft geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, gegevens of publicaties. De informatie wordt buiten elke aansprakelijkheid van Infines Cvba vertrekt.De verstrekte inlichtingen houden geen offerte van diensten of producten in, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Zelfs in dat laatste geval is de offerte enkel geldig voor de personen die de site in België raadplegen of gebruiken, met uitsluiting van alle andere personen. Voor heel precieze inlichtingen, professioneel advies of een offerte dient u zich te wenden tot Infines Cvba.

Intellectuele eigendom
De site van Infines Cvba wordt als creatie beschermd door het auteursrecht. De merken, logo's, grafische creaties, foto's, animaties, video's en teksten op de site behoren tot de intellectuele eigendom van Infines Cvba of zijn partners (leveranciers e.d.) . Ze mogen dus, op straffe van gerechtelijke vervolging, niet worden gekopieerd, gebruikt of uitgebeeld zonder onze voorafgaande en schriftelijke toelating.

Hyperlinks
Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan Infines Cvba niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit websites van derden naar onze website, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van onze website, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van Infines Cvba.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt Infines Cvba geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop onze website naar de websites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze websites. De toegang tot deze websites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze websites onderworpen kunnen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op onze website. Infines Cvba is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Persoonlijke levenssfeer / Privacyverklaring / GDPR

Persoonlijke levenssfeer / Privacyverklaring / GDPR

Ons kantoor neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze rubriek lichten we toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemeen beleid van ons kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Als verzekeringsmakelaar en bankagent vervult ons kantoor mogelijks een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen we op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen we, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de maatschappijen met wie wij samenwerken en van wie we producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens al verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van ons kantoor is Kris Eeckhoudt. Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kan u met ons contact opnemen via kris@infines.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat we zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over, het aanbieden, voorstellen en het sluiten van overeenkomsten (incl. al het voorbereidend werk) in het kader van onze activiteiten als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en bankagent. Daarnaast kan u ook op ons een beroep doen of ons contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten overeenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?
Ons kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met ons kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en ondernemingsnummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw behoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (bijvoorbeeld in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsproducten) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen zoals hospitalisatieverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de overeenkomst waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft. We verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er ook cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kan u ons kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?
De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet. Voor onze klanten verwerken we deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van overeenkomsten in het kader van onze activiteiten, en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerking is in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming. Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen. Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons kantoor zijn, verwerken we de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken we een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden. Naar onze medewerkers toe verwerken we de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie. Wat onze website betreft, stemmen we de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?
In beginsel verzamelen en verwerken we uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een behoefte in het kader van onze activiteiten en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de overeenkomsten die u heeft gesloten. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen uw en onze belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de maatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan derden worden bezorgd, maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor. In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of aan internationale organisaties

Uw rechten
De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd. U kan zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via kris@infines.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt. U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te geven via kris@infines.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan de gebruikers worden gemeld.

Aangeboden diensten

Aangeboden diensten

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar biedt ons kantoor diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

We doen dit voor volgende takken waarvoor we een FSMA-erkenning hebben:

 1. Ongevallen
 2. Ziekte
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 4. Casco rollend spoorwegmaterieel
 5. Luchtvaartuigcasco
 6. Casco zee- en binnenschepen
 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
 8. Brand en natuurevenementen
 9. Andere schade aan goederen
 10. BA motorrijtuigen
 11. BA luchtvaartuigen
 12. BA zee- en binnenschepen
 13. Algemene BA
 14. Krediet
 15. Borgtocht
 16. Diverse geldelijke verliezen
 17. Rechtsbijstand
 18. Hulpverlening
 19. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
 20. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
 21. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 22. Kapitalisatieverrichtingen
 23. Beheer van collectieve pensioenfondsen
 24. Levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen
Vergoeding en verloning

Vergoeding en verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Belangenconflictbeleid

Belangenconflictbeleid

1. Wetgevend kader
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor
Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om: - Een interne instructienota; - Een aangepast verloningsbeleid; - Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; - Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant; - Een regeling inzake het ontvangen van voordelen; - Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

Procedure bij belangenconflicten

 

5. Specifieke transparantie
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

6. Klachtenbeleid en -regeling
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de

Ombudsdienst Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02/547.58.71
Fax. 02/547.59.75
Mail : info@ombudsman.as
Website :www.ombudsman.as.